ŠVP

Od školního roku 2007/2008 vyučujeme podle školního vzdělávacího programu, Škola porozumění, který navazuje na vzdělávací program naší mateřské školy logopedické Brána dětem otevřená.

Vychází ze vzdělávací koncepce, kladoucí hlavní důraz na komunikaci. Poskytuje speciálně-pedagogickou a logopedickou péči žákům s narušenou komunikační schopností, kterou nelze odstranit foniatrickou ani logopedickou ambulantní péčí. Jedná se o poruchy řeči, opožděný vývoj řeči, dyslalie, vývojové dysfázie a specifické vývojové poruchy učení, které přetrvávají po reedukaci řečové vady.

Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Cílem je vytvořit zázemí, rozvíjející tvořivost a současně zohledňující individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Snažíme se žáky naučit důležitým kompetencím: učit se, řešit problémy a osvojit si sociální dovednosti. Program respektuje logopedické tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na individuální vzdělávací potřeby žáků. Zaměřuje se na výchovu v duchu křesťanské etiky. Kolektivní a individuální logopedická péče prolíná veškerou vzdělávací a výchovnou činností.

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická se na základě analýzy vzdělávacích podmínek školy a vzdělávacích požadavků rodičů zaměřuje zejména na :

 • poskytování kvalitního všeobecného vzdělání
 • rozvíjení komunikace na úrovni odpovídající individuálním možnostem žáků
 • uplatňování nových forem výuky s využitím elektronických učebních pomůcek
 • rozvíjení samostatného logického a kritického myšlení zařazením Metody instrumentálního obohacování do předmětu Logopedická intervence
 • výuka informatiky, hudební a výtvarné výchovy v odborných pracovnách
 • výuka čtení a psaní v prvním ročníku moderními metodami
 • rozšířená výuka matematiky v projektu Figurková školička ve druhém a třetím ročníku
 • výuka anglického jazyka od třetího ročníku, na druhém stupni přibyde ruský jazyk
 • výuka plavání ve druhém a třetím ročníku
 • výuka etické výchovy v šestém  ročníku,výjezdové kurzy v 6. – 9. ročníku
 • rozšířená výuka českého jazyka ve všech ročnících
 • výchova k občanství a základy křesťanské výchovy v 6. – 9. ročníku
 • základy finanční gramotnosti v 8. ročníku
 • bezpečné  chování při mimořádných událostech v oblasti Člověk a jeho svět
 • dopravní výchova v oblasti Člověk a zdraví
 • nepovinný předmět Náboženství v 1. – 9. ročníku
 • program Prevence sociálně patologických jevů
 • školní klub s nabídkou 21 zájmových útvarů
 • školní družina pro žáky 1. – 4. ročníku

Všichni žáci při přijímacím řízení absolvují komplexní vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru. Na základě těchto vyšetření je pak žákům stanoven rozsah a obsah reedukační péče. U velmi těžkých poruch jsou vypracovány individuální vzdělávací plány nebo doporučena podpora asistenta pedagoga.

Školní vzdělávací program Škola porozumění je nastaven tak, aby umožňoval maximální osobnostní rozvoj každého žáka, jeho talent, nadání a zájmy.