Základní škola

Poskytuje komplexní speciálně pedagogickou a logopedickou péči v oblasti výuky, výchovy a zájmových aktivit žákům s poruchami řeči, komunikace a učení od 1. – 9. ročníku. Žáci jsou přijímáni na základě doporučení školského poradenského pracoviště. Výuka je vedena speciálními pedagogy ve třídách po deseti žácích. Do týmu patří i školní psycholog, školní kaplan a zdravotní sestra. Školní vzdělávací plán Škola porozumění klade hlavní důraz na komunikaci a její rozvoj podle individuálních potřeb a možností žáků, logopedická intervence jako samostatný předmět je v rozvrhu 2x týdně, prolíná však všemi vyučovacími předměty.

Vyučování je vedeno v klidné a přátelské atmosféře, v duchu křesťanských hodnot. Cílem je dosažení kvalitních výukových výsledků, odpovídajících individuálním možnostem žáků a jejich úspěšnost v dalším osobním životě.

Od 3. ročníku je vyučován anglický jazyk, od 7. ročníku jazyk ruský. V rámci matematiky je zařazen ve 2. a 3. ročníku výukový program Figurková školička, v 1. – 3. ročníku plavecký výcvik. Žáci 2. stupně absolvují každý rok týdenní výjezdový kurz etické výchovy, pracují v žákovském parlamentu. Škola se nadstandardně věnuje prevenci sociálně patologických jevů a environmentální výchově, nabízí bohatou škálu zájmových útvarů a mimoškolních aktivit. Každý rok pracujeme na velkém celoškolním projektu. Společně se učíme pomáhat potřebným doma i ve světě.