Činnosti mateřské školy

Činností naší mateřské školy je mnoho. Mezi ty základní patří jak terapeutické programy, tak samozřejmě také zábavné akce pro děti i rodiče (tyto akce naleznete v sekci Aktuality).

 

POUŽÍVANÉ TERAPEUTICKÉ PROGRAMY

Program HYPO

Tento program je určený pro práci rodiče s dítětem v domácím prostředí. Program je zaměřen na posílení pozornosti a tzv. percepčních dovedností (zrakové a sluchové vnímání). Rodiče jsou vedeni pedagogem vždy na následující týden a spolupracující pedagog pomáhá stanovit tempo práce a stupeň podpory rodičů dítěte.

 

Program SINDELAR

Program určený pro práci rodiče s dítětem v domácím prostředí. Dle individuálních potřeb dítěte jsou vybrány speciálním pedagogem – logopedem (paní učitelka) oslabené dílčí deficity (zrakové, sluchové, seriality, intermodalita, prostorové vnímání) a nastavena vstupní úroveň. Rodič je doprovázen v provádění úkolů, jejich zadávání a způsobu podpory dítěte.

 

Program INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ (ZPROSTŘEDKOVANÉHO UČENÍ) DLE R.FEUERSTEINA

Metodika je zaměřena na myšlení (a s tím spojení s řečí). Program je realizován skupinovou formou v prostorách mateřské školy. Dle potřeb dítěte je možnost individuální formy tohoto programu. V programu pracují proškolení speciální pedagogové podle jednotlivých instrumentů. Dítě se díky této metodice zamýšlí nad svým způsobem myšlení, jednotlivými kroky v myšlení a možnostmi chyb. Dítě se učí formulovat přesně nejen co vidí, ale jak úkol bude řešit.

 

Program MYOFUNKČNÍ TERAPIE

Program je realizován společně jak v podmínkách mateřské školy, tak souběžně v domácím prostředí. Program je realizován přísně individuálně dle potřeb a diagnózy (typu narušené komunikační schopnosti).

 

Program FONEMATICKÉHO UVĚDOMOVÁNÍ DLE D.B.ELKONINA

Program probíhá v prostorách mateřské školy. Tento program absolvují děti, které v následujícím roce nastupují školní docházku (většinou jsou to děti s odkladem školní docházky, jen ojediněle děti předškolního věku). Rodiče jsou informováni o programu (a také o jednotlivých lekcích) prostřednictvím nástěnky.

 

Program PIP (PŘÍPRAVNÝ INTENZIVNÍ KURZ)

Program je realizován v prostorách mateřské školy vždy v druhém pololetí pro děti nastupující v následujícím roce do 1.třídy. Program (80 hodin) tvoří jednotlivé lekce, které jsou zaměřené na oblast grafomotoriky (příprava psaní), zrakového vnímání (příprava na čtení a psaní), sluchového vnímání (příprava na čtení a psaní), předmatematických představ a všeobecného přehledu. Program probíhá ve skupině, aby si děti zvykaly na skupinovou práci či práci ve dvojicích a tím se připravily v pracovních návycích na školní práci.

 

Stimulační program MAXÍK

Program je určen pro děti od 5 let, děti s odloženou školní docházkou. Do samotného tréninku jsou zařazeni také rodiče, kteří s dítětem pracují. V průběhu programu jsou procvičovány oblasti: pohybové stereotypy, rozvoj komunikačních dovedností, zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, grafomotorická cvičení, koncentrace pozornosti. Celý program je podle autorů koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.

 

Program na GRAFOMOTORIKU

Dle individuálních potřeb dětí je nabízen program na posílení jak jemně motorických dovedností, tak dovedností grafomotorických. Program je zaměřen na uvolnění jednotlivých kloubů, na sílu a způsob úchopu psacího náčiní, na vizuomotorické dovednosti.