Školní řád

Školni řád (.doc)


Jsme rádi, že ses stal žákem Církevní základní školy logopedické Don Bosco. Respektujeme Tvou jedinečnou osobnost, stejně i Ty respektuj své spolužáky a učitele. Chovej se tak, abys svým jednáním dělal čest sobě, svým rodičům i své škole. Škola je Tvá povinnost a má řád, který musíš dodržovat:

1) Aktivně se zúčastňuj vyučování a ostatních akcí školy.
2) Dodržuj základní pravidla lidského soužití:
 Vstoupil jsi – pozdrav. Odcházíš – rozluč se.
Chceš-li, řekni prosím. Dostaneš-li, poděkuj.
Pokazíš-li něco, omluv se.
Neskákej druhému do řeči, každý má právo říci svůj názor.
Své názory vyjadřuj vždy slušným způsobem.
Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
Nedělej druhému to, co nechceš, aby on dělal Tobě.
Nikomu neubližuj, jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svou sílu.
Važ si sám sebe i druhých, každý na světě má svou cenu.
Neboj se překážek, problémů a neúspěchu.
Netrap se,všechny dveře ve škole Ti jsou otevřeny, rozděl se o každou bolest i radost.
3) Ve škole i na školních akcích za Tebe zodpovídáme. Pomoz nám:
Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům.
Stop návykovým látkám! Zákaz kouření, požívání alkoholu a drog.
Zákaz otvírání oken o přestávkách a manipulace s elektrospotřebiči.
Zákaz mít při sobě předměty, které mohou ohrozit zdraví nebo způsobit úraz.
4) Chraň svou školu a své věci:
Starej se o své školní dokumenty, učebnice a pomůcky.
Nenič – každá věc, která posloužila Tobě, poslouží i druhým.
Důsledně se přezouvej, oblečení a přezutí ukládej do šatny/skříňky, zamykej je.
Udržuj pořádek na svém místě, ve třídě, škole i v jejím okolí.
5) I vyučování má svá pravidla, máš –li využít své právo na kvalitní vzdělání:
Dodržuj včasný příchod do školy i konce přestávek.
Na každou hodinu buď řádně připraven.
Tvou povinností je vypracování domácích úkolů.
Dbej pokynů vyučujících i ostatních pracovníků školy.
Neruš vyučování nevhodným způsobem, měj vypnutý mobilní telefon.
Vykonávej zodpovědně povinnosti služby.
6) Využívej školní demokracie:
Máš možnost pracovat ve školním parlamentu, svobodně vyjadřovat svůj názor.
Využívej všech výhod a služeb, které škola žákům poskytuje.
7) Nezapomeň o sobě dávat vědět:
Každou nepřítomnost ve škole je třeba včas a řádně omluvit.