INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace, významné meziregionální rozdíly a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými, bylo v populaci dětí a žáků v regionech nejzasaženějších nákazou covid-19 přistoupeno k preventivnímu screeningovému testování, a to v okresech, kde 7denní incidence dosahovala ke dni 23.10. 2021 hodnot na 300 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Konkrétně se jedná o tyto okresy:

8. a 15. listopadu 2021: hl. m. Praha, okresy: Beroun, Kolín, Praha-západ, Praha-východ, Strakonice, Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Rokycany, Louny, Olomouc, Šumperk, Jihlava, Blansko, Brno-město, Vyškov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kroměříž, Vsetín a Zlín

Kdo ne/bude testován a jak často? 

Testování se týká dětí a žáků základních škol, žáků v denní formě vzdělávání středních škol a konzervatoří ve vybraných okresech určených aktuálně platným mimořádným opatřením.

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětía žáků v termínech 8. a 15. listopadu 2021 (resp. s frekvencí 1x týdně, vždy první vyučovací den v týdnu, po dobu platnosti mimořádného opatření pro vybrané okresy). Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

V případě, že žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Do doby, než budou žáci otestováni však musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle mimořádného opatření k nošení ochranného prostředku (ve společných prostorech nasazená rouška/respirátor; pokud jsou děti a žáci usazeni, nemusí mít roušku/respirátor) 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). 

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).  

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování. 

Mohu bezinfekčnost prokázat pomocí aplikace Tečka?

Ano. Aplikace Tečka je oficiální aplikace, která pomocí QR kódů zobrazuje platné očkování a negativní testy (Ag i PCR). Každý si bezplatně tuto aplikaci může stáhnout. V této aplikaci jsou v podrobnostech lehce dohledatelné veškeré důležité skutečnosti. K načtení QR kódů pak slouží aplikace čTečka, která je také bezplatná ke stažení.

QR kód je vybaven digitálním podpisem, který ho chrání proti padělání. Tečka aktualizuje svoje parametry, tedy validační pravidla a podpisové certifikáty států EU, přibližně každých 24 hodin. 

Co s dětmi/žáky, kteří se odmítnou testovat? 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Děti a žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:

· nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,

· nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,

· používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení,

· při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru,

· nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané školou.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest mají pouze děti a žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest. 

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na

pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.  

Kdo ze zaměstnanců bude testován a jak často? 

V rámci preventivního screeningového testování ve školách již nebude plošně zajištěno testování zaměstnanců škol. 

Zaměstnanci jsou však povinni před vstupem do budovy školy doložit OTN (očkování/test/prodělaná nemoc) ve stejných termínech, ve kterých se provádí preventivní testování dětí a žáků. Povinnost doložit OTN se týká všech zaměstnanců, kteří pracují ve školách či školských zařízeních, které provádějí preventivní testování. Škola již nezajišťuje testování svých zaměstnanců, ale zaměstnanec je povinen si negativní výsledek testu zajistit na své náklady. Může využít testování u poskytovatele zdravotních služeb nebo se může otestovat sám pomocí schválených samotestů  (test se provádí na místě před vstupem do budovy nebo v budově). 

Zaměstnanci, kteří nedoloží výše uvedené skutečnosti, jsou nad rámec obecné mimořádného opatření k nošení ochrany dýchacích cest povinni nosit ochranný prostředek v budově i mimo ni, bez ohledu na to, zda mají rozestupy mezi osobami.

Uvedené platí pouze po dobu screeningového testování dětí a žáků. 

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno? 

Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30.6.2021, může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.

Zároveň je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (ideálně i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu).

Projekt Vzděláváme a zaměstnáváme žáky se SVP

Registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016812, doba realizace projektových aktivit: 1. 9. 2020 – 31. 12. 2022, celková velikost rozpočtu projektu: 16 072 364,30 Kč

Projekt se zaměřuje na podporu zaměstnatelnosti/zaměstnanosti žáků ZŠ a žáků SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří jsou kvůli svým handicapům ohroženi na trhu práce. Tento cíl bude naplněn pomocí aktivit vedoucích ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitního programu, respektive při tvorbě a pilotním ověření plánů tranzitních programů pro vybrané žáky. Účelem těchto programů je zvýšit šance na získání zaměstnání v případě žáků SŠ nebo nalézt vhodnou střední školu v případě žáků ZŠ. Po celou dobu realizace projektu bude kladen důraz na maximální individualizaci podpůrných aktivit, smysluplnost a udržitelnost nově získaného zaměstnání či studia na vybrané střední škole. Do projektu jsou zapojeny 4 partnerské školy: Dívčí katolická střední škola, Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická, Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl a Základní škola Turnov, Zborovská 519. Klíčovými aktivitami projektu je podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů: tvorba tranzitních programů, podpora žáků se zdravotním postižením/se SVP díky zapojení školního sociálního pracovníka, školního kariérového poradce a školního speciálního pedagoga. Dalším cílem projektu je získávání zkušeností ze zahraničí a v rámci ČR, stáže na partnerských školách, u zaměstnavatelů a na školách vyššího stupně. Mentoring projektu je zajištěn nevládní neziskovou organizací Rytmus, která podporuje lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života ve škole, v práci, v místě bydliště i při volnočasových aktivitách.

Projektový tým
CZŠL DON BOSCO
odborný garant projektuBc. Barbora Tománková0,2 úvazku
školní kariérní poradceMgr. Anna Kašíková0,2 úvazku
 Mgr. Hana Pavelková0,3 úvazku
školní speciální pedagogMgr. Jana Strnadová0,2 úvazku
 Mgr. Miroslava Burianová0,2 úvazku
 Mgr. Daniela Špinková0,1 úvazku
školní sociální pracovniceEva Skorunková0,5 úvazku

ROTARY BRUNCH NA BOBECH

Rotary klub Praga Ekumena pozval 5 našich žáků jako hosty na ROTARY BRUNCH NA BOBECH

Kdy: sobota, 18. 9. 2021, 9:30-12:00

Kde: Bobová dráha, Prosecká 906, Vysočany, Praha 9

Program:

 • bohatý brunch
 • neomezený počet jízd na bobové dráze

Děti si sobotní dopoledne krásně užily a výtěžek celé akce bude věnován na podporu naší školy DĚKUJEME!

NÁRODNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ NA TETÍN K 1100 LET OD MUČEDNICKÉ SMRTI SVATÉ LUDMILY

18.9. 2021 Do místa bývalého přemyslovského sídla, kde trávila kněžna Ludmila závěr svého života vedla naše kroky Národní Svatoludmilská pouť. Poutní mši svatou celebroval papežský legát J.Em. Christoph kardinál Schönborn OP, arcibiskup vídeňský. Již v přímluvách zazněla prosba ke sv. Ludmile za křesťanské školství: aby vychovávalo z mladé generace opravdové osobnosti, které se dokážou potýkat s výzvami doby a stanou se zodpovědnými dědici české země, a poté i prosba za projekt nové logopedické školy sv. Ludmily. V obětním průvodu měli čest nést dary zástupci naší školy: vizualizaci nové budovy školy a šperk sv. Ludmily, unikátní brož, kterou dostávají dárci, kteří se rozhodnou stavbu nové školy podpořit. Byl to pro nás všechny jedinečný a nezapomenutelný duchovní zážitek.

Daniela Špinková, ředitelka CZŠL Don Bosco a MŠL

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY CZŠL DON BOSCO

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY CZŠL DON BOSCO
pro tříleté volební období 2021 – 2024

 • 1.9. 2021 byly řad pedagogů zvoleny Mgr. Kateřina Denemarková a Mgr. Jana Vlasáková.
 • 10.9. 2021 byli z řad rodičů zvoleni paní Jana Ratmajerová a pan Josef Diesel.
 • 1.9. 2021 byli jmenováni zástupci zřizovatele P. Mgr. Pavel Klimovič a Mgr. Jana Nováková

GRATULUJEME A TĚŠÍME SE NA BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI!

Ustavující setkání ŠR je svoláno na středu 6.10. v 17.00

Základní škola: Režim 1.týdne školního roku 2021/2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Režim 1.týdne školního roku 2021/2022

1.9. 8:00 – 9:00 Zahájení školního roku, třídní schůzky individuální.

Od 9:00 INTERNÁT – schůzka s rodiči.
Na žádném pracovišti ZŠ  1.9.2021 není oběd!!!

2.9.        Vyučování 8:00 – 11:40.

3.9.        Vyučování 8:00 – 11:40.

1. stupeň :  6.9. – 10.9. 2021   TÝDEN ILP –  vyučování od 8:00 – 11:40, změna rozvrhu.

Plavecký výcvik pro 2., 3., 4. ročníky od úterý 7.9.
Bude probíhat každý týden v úterý 8:00 – 9:00.

2.stupeň : Od 6.9.2021 vyučování dle rozvrhu.

OBĚDY PRAVIDELNĚ od úterý 2.9.2021 – 11:40 – 13:45 hodin dle rozvrhu

Družina :
Od 2.9.2021

Ranní družina:
7:00 – 8:00 hodin oba objekty

Odpolední  družina:
Lešenská  548 do 16:30
Dolákova 555  do 17:00

 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 pro internát

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 – internát

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. září 2021.

Internát v Lešenské 548, Praha 8 bude otevřen od 9.00, můžete děti hned předat nebo vyřídit administrativu a děti si vzít na oběd a vrátit se nejpozději do 17.00 hodin.

 • Žáci 2. – 9. ročníku budou přivítáni v 8.00 hod v ZŠ Dolákova 555, Praha 8.
 • Žáci 1. ročníku zahajují výuku v budově internátu Lešenská 548, Praha 8.

Strava na internátě začíná večeři tzn., že oběd si zajistí rodiče.

Důležité informace:

 1. léky – soupis dávkování musí napsat lékař, léky si rodiče dávkují sami
 2. odevzdat bezinfekčnost – s datem nástupu na internát a podpisem zákonných zástupců
 3. kapesné
 4. žáci musí mít platnou průkazku na MHD
 5. odevzdat odhlasovaný finanční příspěvek na pololetí ve výši 600,- Kč
 6. přivézt prádlo a oblečení nejméně na 1 týden a sezonní podle počasí
 7. odevzdat podepsaný revers na samostatné odchody a příchody do školy – pro II. stupeň (možné již od 5. třídy)

ZAČÁTEK INTERNÁTNÍHO PROVOZU JE 1. ZÁŘÍ 2021 OD 9.00 HOD.

Stravné vyžaduje školní jídelna Lešenská bezhotovostní platbou (příkazem přes bankovní účet zákonných zástupců žáků). Stravné se platí vždy do 25. na měsíc následující na účet ŠJ 171104031/0300. Informace k platbě (variabilní symbol) Vám dodá vedoucí jídelny Lešenská..

Jana Vokálová, ved.internátu 603 844 990

V Praze dne 20.8.2021