Rozhodnutí vlády

Vážení rodiče, milí žáci, milé děti,

vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST I:

  • dětí v mateřské škole
  • žáků v základních školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

CZŠL Don Bosco bude poskytovat žákům vzdělávání distančním způsobem po skončení jarních prázdnin od pondělí 8.3. 2021. Všem žákům i rodičům bude zaslán nový manuál k přihlašování.

CMŠL Don Boscobude poskytovatpovinné předškolní vzdělávání dětemdistančním způsobem po skončení jarních prázdnin od pondělí 8.3. 2021.

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOSTpři individuálních konzultacích dětí v MŠ a žáků v ZŠ.

OŠETŘOVNÉ: rodiče najdou informace o ošetřovném zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Provoz kanceláře školy od 1.3. 2021: PO, ST, PÁ 9.00 – 13.00

Společně si přejeme, aby tato situace trvala co nejkratší dobu, proto Vás všechny prosím o trpělivost při zachovávání všech současných omezení, ale hlavně o vzájemnou toleranci, podporu a lásku.

S přáním pevného zdraví a dobré mysli

Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy                                                            1. 3. 2021

Rozhodnutí ředitele školy

Rozhodnutí ředitele školy o dočasném zrušení úplaty za docházku do školního klubu

v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění platném pro rok 2021 (od 1.1.2021)

rozhodla ředitelka školy o dočasném zrušení úplaty 200 Kč měsíčně za docházku do školního klubu za období únor – červen 2021 (2. pololetí školního roku 2020-2021)

Důvodem je ukončení fungování všech bezúplatných zájmových útvarů, doučovacích kroužků a přípravy na přijímací zkoušky na střední školy k 31.1.2021, které byly realizovány v rámci projektu Šablony II. V zájmu školy a jejích žáků je zachovat kontinuitu těchto vzdělávacích a zájmových aktivit a umožnit potřebným žákům pokračovat v docházce do nich při zachování přísných hygienických opatření proti šíření covid-19.

V Praze 1.2.2021
Mgr. Daniela Špiková, ředitelka školy

Zápis do mateřské školy

27. 1. 2021
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Ředitelka Církevní základní školy logopedické Don Bosco a mateřské školy logopedické oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy logopedické pro rok 2021/2022 se bude konat v průběhu měsíce května 2021 (1. – 15. 5. 2021) formou individuálních pohovorů s dětmi a jejich zákonnými zástupci.

 

Evidence zájemců o zápis trvá od 28. 1. do 31. 3. 2021 telefonicky, emailem, osobně.

 

Zápis se koná v budově mateřské školy na adrese: Poznaňská 462, Praha 8. (termín zápisu bude domluven telefonicky po předchozí registraci)

 

Podrobnější informace naleznete v sekci mateřská škola/pro uchazeče. 

Zápis do 1. tříd pro šk.r. 2021- 2022

Ředitelka Církevní základní školy logopedické Don Bosco a mateřské školy logopedické Dolákova 555/1, Bohnice, 181 00 Praha 8, oznamuje, že zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se bude konat ve dnech 7. 4. a 8. 4. 2021.

Dále stanovuje:

Zápis proběhne formou pohovoru s dětmi a jejich zákonnými zástupci v předem určený den a hodinu /bude uvedeno v pozvánce spolu s registračním číslem uchazeče na základě podaných Žádostí o vzdělávání v logopedické škole / lze stáhnout z webu školy: www.donbosco.cz , nebo vyzvednout v kanceláři školy/.

Evidence žádostí:

od 11.1. 2021 do 26. 3. 2021 doručit elektronicky, poštou nebo osobně na adresu školy.

Podmínky přijetí:

  • písemná žádost zákonných zástupců Žádost o vzdělávání v logopedické škole
  • kopie doporučení školského poradenského zařízení / PPP nebo SPC/ ke vzdělávání v logopedické škole, /doporučujeme předložit zprávu od školského poradenského zařízení a vyjádření dalších odborníků: logoped, foniatr, neurolog, pediatr…/.

K vlastnímu zápisu pak přinést rodný list dítěte, kartičku pojištěnce, OP zákonných zástupců.

Komise ve složení: ředitel, školní psycholog, speciální pedagogové- logopedi se vyjadřuje jako poradní orgán k bodu 1, 2, 5  a  vyhotoví Protokol o výsledku zápisu do 1. tříd. Rozhodnutí o vřazení učiní ředitel školy.

Všichni uchazeči budou seřazeni podle získaného počtu bodů sestupně /nejúspěšnější získá nejvyšší počet bodů/, k základnímu vzdělávání v 1. třídách bude přijato maximálně 20 žáků.

V případě rovnosti bodů rozhodne o přijetí uchazeče losování. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy.

 

Oznámení o přijetí ke vzdělávání v 1. třídě bude uchazečům oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce na budově školy a na webových stránkách školy v době 14. 4. – 12. 5. 2021.

Oznámení o nepřijetí bude doručeno zákonným zástupcům uchazečů poštou do vlastních rukou.

 

V Praze 8. 1. 2021

Mgr. Daniela Špinková
ředitelka školy

Děkujeme firmě Kaufland, jmenovitě panu Smolenovi, za krásnou sladkou mikulášskou nadílku pro děti z MŠ a ZŠ logopedické Don Bosco. Přejeme všem zaměstnancům požehnané Vánoce a zdravý a úspěšný rok 2021.

V Praze dne 11. 12. 2020
Mgr.Daniela Špinková
ředitelka školy

poděkování (.pdf)

Vánoční přání

Vážení rodiče, milé děti,

přeji všem požehnané vánoce, prožité v klidu a ve zdraví uprostřed rodiny, do roku 2021 pak naději v lepší časy.

Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy

Dodatečné informace a upřesnění úskalí k akci neomezených dat pro školáky

  • Pokud objednávka nepůjde dokončit s výzvou, aby jste se obrátili na prodejnu nebo pokud se zde ukazuje záloha, je potřeba, aby jste zavolali na infolinku či navštívili prodejnu. Kolegové tyto zábrany jsou schopni obejít a SIM kartu objednat.
  • Pokud se vám objevuje, že neomezená data mají pouze na 30 dní či že mají k dispozici pouze 4 GB, mohou toto sdělení ignorovat. Akce je opravdu na celé 3 měsíce od aktivace SIM karty a data jsou neomezená.
  • Co se týče hovorů, SMS a platebních služeb (audiotext, Premium SMS, SMS plateb, apod.), ty jsou na SIM kartách povoleny a budou účtovány dle standardního ceníku. Doporučujeme tyto služby zablokovat přímo na našem webovém portálu. Případně lze kontaktovat naši infolinku.
  • Po 3 měsících budou SIM karty automaticky deaktivovány. Není potřeba posílat výpověď. Uživatelé o tom budou předem informováni s možností pokračovat se SIM kartou, avšak již bez 100% slevy.

Ing. Michal Lebeda
Osobní konzultant služeb zákazníkům – top business

T-Mobile Czech Republic a.s.

Návrat do školy

Vážení rodiče, milí žáci

dle dnešního vyjádření ministra školství se ve středu 18. listopadu 2020 do škol vrací zpět i žáci všech ročníků škol speciálních. Žáci se do škol vrátí v celých třídách, nebudou se tedy rozdělovat na skupiny. Ministr školství dále dodal, že budou rovněž fungovat školní družiny a jídelny. Školy ale budou muset zajistit, aby nedocházelo k mísení jednotlivých kolektivů. Stejná třída se tedy bude společně vyučovat, chodit na oběd i trávit čas v družině. Budou nutná režimová opatření. Roušky se budou nosit ve společných prostorách i po celou dobu výuky ve třídách. Povolen nebude zpěv ani tělocvik. Pohyb dětí na vzduchu je ale podle ministra školství vítaný.

Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy
Praha 11. 11. 2020