Projekt Vzděláváme a zaměstnáváme žáky se SVP

Registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016812, doba realizace projektových aktivit: 1. 9. 2020 – 31. 12. 2022, celková velikost rozpočtu projektu: 16 072 364,30 Kč

Projekt se zaměřuje na podporu zaměstnatelnosti/zaměstnanosti žáků ZŠ a žáků SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří jsou kvůli svým handicapům ohroženi na trhu práce. Tento cíl bude naplněn pomocí aktivit vedoucích ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitního programu, respektive při tvorbě a pilotním ověření plánů tranzitních programů pro vybrané žáky. Účelem těchto programů je zvýšit šance na získání zaměstnání v případě žáků SŠ nebo nalézt vhodnou střední školu v případě žáků ZŠ. Po celou dobu realizace projektu bude kladen důraz na maximální individualizaci podpůrných aktivit, smysluplnost a udržitelnost nově získaného zaměstnání či studia na vybrané střední škole. Do projektu jsou zapojeny 4 partnerské školy: Dívčí katolická střední škola, Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická, Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl a Základní škola Turnov, Zborovská 519. Klíčovými aktivitami projektu je podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů: tvorba tranzitních programů, podpora žáků se zdravotním postižením/se SVP díky zapojení školního sociálního pracovníka, školního kariérového poradce a školního speciálního pedagoga. Dalším cílem projektu je získávání zkušeností ze zahraničí a v rámci ČR, stáže na partnerských školách, u zaměstnavatelů a na školách vyššího stupně. Mentoring projektu je zajištěn nevládní neziskovou organizací Rytmus, která podporuje lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života ve škole, v práci, v místě bydliště i při volnočasových aktivitách.

Projektový tým
CZŠL DON BOSCO
odborný garant projektuBc. Barbora Tománková0,2 úvazku
školní kariérní poradceMgr. Anna Kašíková0,2 úvazku
 Mgr. Hana Pavelková0,3 úvazku
školní speciální pedagogMgr. Jana Strnadová0,2 úvazku
 Mgr. Miroslava Burianová0,2 úvazku
 Mgr. Daniela Špinková0,1 úvazku
školní sociální pracovniceEva Skorunková0,5 úvazku

ROTARY BRUNCH NA BOBECH

Rotary klub Praga Ekumena pozval 5 našich žáků jako hosty na ROTARY BRUNCH NA BOBECH

Kdy: sobota, 18. 9. 2021, 9:30-12:00

Kde: Bobová dráha, Prosecká 906, Vysočany, Praha 9

Program:

 • bohatý brunch
 • neomezený počet jízd na bobové dráze

Děti si sobotní dopoledne krásně užily a výtěžek celé akce bude věnován na podporu naší školy DĚKUJEME!

NÁRODNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ NA TETÍN K 1100 LET OD MUČEDNICKÉ SMRTI SVATÉ LUDMILY

18.9. 2021 Do místa bývalého přemyslovského sídla, kde trávila kněžna Ludmila závěr svého života vedla naše kroky Národní Svatoludmilská pouť. Poutní mši svatou celebroval papežský legát J.Em. Christoph kardinál Schönborn OP, arcibiskup vídeňský. Již v přímluvách zazněla prosba ke sv. Ludmile za křesťanské školství: aby vychovávalo z mladé generace opravdové osobnosti, které se dokážou potýkat s výzvami doby a stanou se zodpovědnými dědici české země, a poté i prosba za projekt nové logopedické školy sv. Ludmily. V obětním průvodu měli čest nést dary zástupci naší školy: vizualizaci nové budovy školy a šperk sv. Ludmily, unikátní brož, kterou dostávají dárci, kteří se rozhodnou stavbu nové školy podpořit. Byl to pro nás všechny jedinečný a nezapomenutelný duchovní zážitek.

Daniela Špinková, ředitelka CZŠL Don Bosco a MŠL

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY CZŠL DON BOSCO

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY CZŠL DON BOSCO
pro tříleté volební období 2021 – 2024

 • 1.9. 2021 byly řad pedagogů zvoleny Mgr. Kateřina Denemarková a Mgr. Jana Vlasáková.
 • 10.9. 2021 byli z řad rodičů zvoleni paní Jana Ratmajerová a pan Josef Diesel.
 • 1.9. 2021 byli jmenováni zástupci zřizovatele P. Mgr. Pavel Klimovič a Mgr. Jana Nováková

GRATULUJEME A TĚŠÍME SE NA BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI!

Ustavující setkání ŠR je svoláno na středu 6.10. v 17.00

Základní škola: Režim 1.týdne školního roku 2021/2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Režim 1.týdne školního roku 2021/2022

1.9. 8:00 – 9:00 Zahájení školního roku, třídní schůzky individuální.

Od 9:00 INTERNÁT – schůzka s rodiči.
Na žádném pracovišti ZŠ  1.9.2021 není oběd!!!

2.9.        Vyučování 8:00 – 11:40.

3.9.        Vyučování 8:00 – 11:40.

1. stupeň :  6.9. – 10.9. 2021   TÝDEN ILP –  vyučování od 8:00 – 11:40, změna rozvrhu.

Plavecký výcvik pro 2., 3., 4. ročníky od úterý 7.9.
Bude probíhat každý týden v úterý 8:00 – 9:00.

2.stupeň : Od 6.9.2021 vyučování dle rozvrhu.

OBĚDY PRAVIDELNĚ od úterý 2.9.2021 – 11:40 – 13:45 hodin dle rozvrhu

Družina :
Od 2.9.2021

Ranní družina:
7:00 – 8:00 hodin oba objekty

Odpolední  družina:
Lešenská  548 do 16:30
Dolákova 555  do 17:00

 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 pro internát

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 – internát

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. září 2021.

Internát v Lešenské 548, Praha 8 bude otevřen od 9.00, můžete děti hned předat nebo vyřídit administrativu a děti si vzít na oběd a vrátit se nejpozději do 17.00 hodin.

 • Žáci 2. – 9. ročníku budou přivítáni v 8.00 hod v ZŠ Dolákova 555, Praha 8.
 • Žáci 1. ročníku zahajují výuku v budově internátu Lešenská 548, Praha 8.

Strava na internátě začíná večeři tzn., že oběd si zajistí rodiče.

Důležité informace:

 1. léky – soupis dávkování musí napsat lékař, léky si rodiče dávkují sami
 2. odevzdat bezinfekčnost – s datem nástupu na internát a podpisem zákonných zástupců
 3. kapesné
 4. žáci musí mít platnou průkazku na MHD
 5. odevzdat odhlasovaný finanční příspěvek na pololetí ve výši 600,- Kč
 6. přivézt prádlo a oblečení nejméně na 1 týden a sezonní podle počasí
 7. odevzdat podepsaný revers na samostatné odchody a příchody do školy – pro II. stupeň (možné již od 5. třídy)

ZAČÁTEK INTERNÁTNÍHO PROVOZU JE 1. ZÁŘÍ 2021 OD 9.00 HOD.

Stravné vyžaduje školní jídelna Lešenská bezhotovostní platbou (příkazem přes bankovní účet zákonných zástupců žáků). Stravné se platí vždy do 25. na měsíc následující na účet ŠJ 171104031/0300. Informace k platbě (variabilní symbol) Vám dodá vedoucí jídelny Lešenská..

Jana Vokálová, ved.internátu 603 844 990

V Praze dne 20.8.2021