NÁRODNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ NA TETÍN K 1100 LET OD MUČEDNICKÉ SMRTI SVATÉ LUDMILY

18.9. 2021 Do místa bývalého přemyslovského sídla, kde trávila kněžna Ludmila závěr svého života vedla naše kroky Národní Svatoludmilská pouť. Poutní mši svatou celebroval papežský legát J.Em. Christoph kardinál Schönborn OP, arcibiskup vídeňský. Již v přímluvách zazněla prosba ke sv. Ludmile za křesťanské školství: aby vychovávalo z mladé generace opravdové osobnosti, které se dokážou potýkat s výzvami doby a stanou se zodpovědnými dědici české země, a poté i prosba za projekt nové logopedické školy sv. Ludmily. V obětním průvodu měli čest nést dary zástupci naší školy: vizualizaci nové budovy školy a šperk sv. Ludmily, unikátní brož, kterou dostávají dárci, kteří se rozhodnou stavbu nové školy podpořit. Byl to pro nás všechny jedinečný a nezapomenutelný duchovní zážitek.

Daniela Špinková, ředitelka CZŠL Don Bosco a MŠL

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY CZŠL DON BOSCO

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY CZŠL DON BOSCO
pro tříleté volební období 2021 – 2024

 • 1.9. 2021 byly řad pedagogů zvoleny Mgr. Kateřina Denemarková a Mgr. Jana Vlasáková.
 • 10.9. 2021 byli z řad rodičů zvoleni paní Jana Ratmajerová a pan Josef Diesel.
 • 1.9. 2021 byli jmenováni zástupci zřizovatele P. Mgr. Pavel Klimovič a Mgr. Jana Nováková

GRATULUJEME A TĚŠÍME SE NA BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI!

Ustavující setkání ŠR je svoláno na středu 6.10. v 17.00

Základní škola: Režim 1.týdne školního roku 2021/2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Režim 1.týdne školního roku 2021/2022

1.9. 8:00 – 9:00 Zahájení školního roku, třídní schůzky individuální.

Od 9:00 INTERNÁT – schůzka s rodiči.
Na žádném pracovišti ZŠ  1.9.2021 není oběd!!!

2.9.        Vyučování 8:00 – 11:40.

3.9.        Vyučování 8:00 – 11:40.

1. stupeň :  6.9. – 10.9. 2021   TÝDEN ILP –  vyučování od 8:00 – 11:40, změna rozvrhu.

Plavecký výcvik pro 2., 3., 4. ročníky od úterý 7.9.
Bude probíhat každý týden v úterý 8:00 – 9:00.

2.stupeň : Od 6.9.2021 vyučování dle rozvrhu.

OBĚDY PRAVIDELNĚ od úterý 2.9.2021 – 11:40 – 13:45 hodin dle rozvrhu

Družina :
Od 2.9.2021

Ranní družina:
7:00 – 8:00 hodin oba objekty

Odpolední  družina:
Lešenská  548 do 16:30
Dolákova 555  do 17:00

 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 pro internát

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 – internát

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. září 2021.

Internát v Lešenské 548, Praha 8 bude otevřen od 9.00, můžete děti hned předat nebo vyřídit administrativu a děti si vzít na oběd a vrátit se nejpozději do 17.00 hodin.

 • Žáci 2. – 9. ročníku budou přivítáni v 8.00 hod v ZŠ Dolákova 555, Praha 8.
 • Žáci 1. ročníku zahajují výuku v budově internátu Lešenská 548, Praha 8.

Strava na internátě začíná večeři tzn., že oběd si zajistí rodiče.

Důležité informace:

 1. léky – soupis dávkování musí napsat lékař, léky si rodiče dávkují sami
 2. odevzdat bezinfekčnost – s datem nástupu na internát a podpisem zákonných zástupců
 3. kapesné
 4. žáci musí mít platnou průkazku na MHD
 5. odevzdat odhlasovaný finanční příspěvek na pololetí ve výši 600,- Kč
 6. přivézt prádlo a oblečení nejméně na 1 týden a sezonní podle počasí
 7. odevzdat podepsaný revers na samostatné odchody a příchody do školy – pro II. stupeň (možné již od 5. třídy)

ZAČÁTEK INTERNÁTNÍHO PROVOZU JE 1. ZÁŘÍ 2021 OD 9.00 HOD.

Stravné vyžaduje školní jídelna Lešenská bezhotovostní platbou (příkazem přes bankovní účet zákonných zástupců žáků). Stravné se platí vždy do 25. na měsíc následující na účet ŠJ 171104031/0300. Informace k platbě (variabilní symbol) Vám dodá vedoucí jídelny Lešenská..

Jana Vokálová, ved.internátu 603 844 990

V Praze dne 20.8.2021

1100 let sv. Ludmily

Vážení rodiče a příznivci školy,

náš zřizovatel, Arcibiskupství pražské, nabízí ojedinělou možnost, jak uctít památku svaté Ludmily, poděkovat statečným ženám, maminkám a babičkám za malá i velká hrdinství v době pandemie a zároveň přispět do sbírky na výstavbu naší nové logopedické školy v Klecanech. Ta hrdě ponese jméno svaté Ludmily ve svém názvu. Unikátní šperk z betonu a 22-karátového zlata z autorské dílny šperkařky Elišky Novákové za vydatné pomoci architektů Davida Vávry a Kláry Náglové dostane každý, kdo přispěje darem v minimální hodnotě 2500 Kč. Broží bude vyrobeno pouze 1 100 – upomínka na 1100 let od smrti sv. Ludmily /více na www.apha.cz /.

Malí i velcí z CZŠL Don Bosco a MŠL tento krásný a záslužný projekt podporují a připojují se s poděkováním všem laskavým, obětavým a moudrým ženám. Kéž je sv. Ludmila podrží ve své ochranné náruči!

V Praze 13. 5. 2021
Mgr. Daniela Špinková
ředitelka školy

Informace k provozu CZŠL Don Bosco a MŠL od 3. května 2021

MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 mění následující:

V MŠ v Praze od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí bez testování, všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně jedenkrát v pracovním týdnu.

Preventivní antigenní test se v CZŠL Don Bosco, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Povinné testování zaměstnanců ve školách je s účinností od 3. 5. 2021 stanoveno pouze s frekvencí jedenkrát v pracovním týdnu.

Na základě požadavku ministra MŠMT nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Informace k přijímacím zkouškám: podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění covid-19. Pro přijímací zkoušky na střední školy platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19, který není starší než 7 dní. Pro účastníky přijímací zkoušky je dostatečným ochranným prostředkem zdravotnická rouška.

V Praze 30. 4. 2021
Mgr. Daniela Špinková
ředitelka škola