Informace k provozu CZŠL Don Bosco a MŠL od 3. května 2021

MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 mění následující:

V MŠ v Praze od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí bez testování, všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně jedenkrát v pracovním týdnu.

Preventivní antigenní test se v CZŠL Don Bosco, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Povinné testování zaměstnanců ve školách je s účinností od 3. 5. 2021 stanoveno pouze s frekvencí jedenkrát v pracovním týdnu.

Na základě požadavku ministra MŠMT nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Informace k přijímacím zkouškám: podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění covid-19. Pro přijímací zkoušky na střední školy platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19, který není starší než 7 dní. Pro účastníky přijímací zkoušky je dostatečným ochranným prostředkem zdravotnická rouška.

V Praze 30. 4. 2021
Mgr. Daniela Špinková
ředitelka škola

Informace pro rodiče žáků CZŠ logopedická Don Bosco


Naše ZŠ je zřízena dle § 16 odst.9 školského zákona, proto bude otevřena od 12. 4. 2021 pro žáky všech ročníků při zachování předepsaných hygienických pravidel. Nově žáci musí nosit ve všech prostorách školy respirátor bez výdechového ventilu nebo alespoň chirurgickou roušku /nikoli roušku textilní!/.

Od 12. 4. 2021 budou žáci povinně 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek v 8.00) testováni antigenním testem LEPU. Je důležité doma dětem předem testování vysvětlit, podívat se na instruktážní video, viz odkaz na stránky:

Další informace a instruktážní video k Ag testům naleznete na webu:

Testování se neprovádí u žáků, kteří onemocnění covid-19 prodělali a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od jejich prvního pozitivního RT-PCR testu. Tuto skutečnost musí rodiče prokazatelně doložit. Pokud ji nedoloží, dítě se účastní testování dle harmonogramu ZŠ.

Žák nemůže být k testování nucen, důsledkem je ale nemožnost prezenčního vzdělávání, škola v tomto případě nemá povinnost zajistit vzdělávání distanční.

Organizace testování dětí v CZŠL Don Bosco

Testování bude prováděno každé pondělí a čtvrtek v 8.00 v kmenové učebně žáka za přítomnosti pedagoga. Při testování žáků 1. – 3. ročníku ZŠ musí být vždy přítomen rodič, který vlastní odběr provádí, takže v dny testování (PO, ČT) je nezbytné počítat s minimálně 20 minutami setrvání rodiče v ZŠ. V individuálních případech, kdy starší testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence rodiče. Rodič odchází až v okamžiku, kdy je test jeho dítěte vyhodnocen jako negativní. V případě pozitivního výsledku testu je ZŠ vystaveno potvrzení, se kterým žák odchází k praktickému lékaři pro děti a dorost pro žádanku na PCR test.

V pondělí 12.4. nebude fungovat ranní družina, všichni žáci nastoupí v 7.45 k úvodnímu otestování v doprovodu rodičů do svých tříd.

Internát bude v provozu rovněž až od pondělí 12.4., všichni žáci nastupují v 7.45 přímo do ZŠ.

Žákům s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Děkuji za pochopení a spolupráci, s přáním pevného zdraví

Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy

V Praze 8.4. 2021

 

Rozhodnutí vlády

Vážení rodiče, milí žáci, milé děti,

vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST I:

  • dětí v mateřské škole
  • žáků v základních školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

CZŠL Don Bosco bude poskytovat žákům vzdělávání distančním způsobem po skončení jarních prázdnin od pondělí 8.3. 2021. Všem žákům i rodičům bude zaslán nový manuál k přihlašování.

CMŠL Don Boscobude poskytovatpovinné předškolní vzdělávání dětemdistančním způsobem po skončení jarních prázdnin od pondělí 8.3. 2021.

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOSTpři individuálních konzultacích dětí v MŠ a žáků v ZŠ.

OŠETŘOVNÉ: rodiče najdou informace o ošetřovném zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Provoz kanceláře školy od 1.3. 2021: PO, ST, PÁ 9.00 – 13.00

Společně si přejeme, aby tato situace trvala co nejkratší dobu, proto Vás všechny prosím o trpělivost při zachovávání všech současných omezení, ale hlavně o vzájemnou toleranci, podporu a lásku.

S přáním pevného zdraví a dobré mysli

Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy                                                            1. 3. 2021

Rozhodnutí ředitele školy

Rozhodnutí ředitele školy o dočasném zrušení úplaty za docházku do školního klubu

v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění platném pro rok 2021 (od 1.1.2021)

rozhodla ředitelka školy o dočasném zrušení úplaty 200 Kč měsíčně za docházku do školního klubu za období únor – červen 2021 (2. pololetí školního roku 2020-2021)

Důvodem je ukončení fungování všech bezúplatných zájmových útvarů, doučovacích kroužků a přípravy na přijímací zkoušky na střední školy k 31.1.2021, které byly realizovány v rámci projektu Šablony II. V zájmu školy a jejích žáků je zachovat kontinuitu těchto vzdělávacích a zájmových aktivit a umožnit potřebným žákům pokračovat v docházce do nich při zachování přísných hygienických opatření proti šíření covid-19.

V Praze 1.2.2021
Mgr. Daniela Špiková, ředitelka školy

Zápis do mateřské školy

27. 1. 2021
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Ředitelka Církevní základní školy logopedické Don Bosco a mateřské školy logopedické oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy logopedické pro rok 2021/2022 se bude konat v průběhu měsíce května 2021 (1. – 15. 5. 2021) formou individuálních pohovorů s dětmi a jejich zákonnými zástupci.

 

Evidence zájemců o zápis trvá od 28. 1. do 31. 3. 2021 telefonicky, emailem, osobně.

 

Zápis se koná v budově mateřské školy na adrese: Poznaňská 462, Praha 8. (termín zápisu bude domluven telefonicky po předchozí registraci)

 

Podrobnější informace naleznete v sekci mateřská škola/pro uchazeče. 

Děkujeme firmě Kaufland, jmenovitě panu Smolenovi, za krásnou sladkou mikulášskou nadílku pro děti z MŠ a ZŠ logopedické Don Bosco. Přejeme všem zaměstnancům požehnané Vánoce a zdravý a úspěšný rok 2021.

V Praze dne 11. 12. 2020
Mgr.Daniela Špinková
ředitelka školy

poděkování (.pdf)

Vánoční přání

Vážení rodiče, milé děti,

přeji všem požehnané vánoce, prožité v klidu a ve zdraví uprostřed rodiny, do roku 2021 pak naději v lepší časy.

Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy