Třídy školy

Rozdělení dětí do tříd

Děti jsou v mateřské škole rozděleny do 4-5 tříd. Při zařazování dětí do jednotlivých tříd jsou respektovány určité speciálně pedagogické principy v kombinaci s ověřenými zkušenostmi. Rozdělení dětí do tříd je do určité míry formální, protože rodinný charakter mateřské školy umožňuje vzájemné prolínání a seskupování dětí podle typu aktivity.

Ve třídách jsou děti smíšené z hlediska věku a řečových potíží. Tento přístup se osvědčil z hlediska času, protože každý rok dochází k obměně přibližně jedné třetiny dětí (počet odcházejících dětí do prvních tříd je doplněn novými zájemci). V každé třídě je zapsáno 12 dětí, pro velký zájem či akutní situaci dítěte a rodiny se počet dětí na třídu navyšuje maximálně do 13 dětí. 

Třídy jsou označeny pracovně pro pedagogy A, B, C, D,(E).  Menší děti se učí poznávat svou třídu podle paní učitelek, větší děti již podle označení. 

Prostorové uspořádání mateřské školy podněcovalo vždy dvě sousední třídy ke spolupráci. Tyto sousední třídy spolu úzce spolupracují při třídním programu, který je rozdělen pro menší děti a předškoláky (a děti s odkladem školní docházky). 

Během denních aktivit dochází k různému seskupování dětí. Toto seskupování na jednotlivé aktivity je vždy realizováno po adaptační době dětí na podmínky MŠ. Různorodé skupiny jsou vytvářeny záměrně tak, aby děti měly mnoho různých příležitostí ke komunikaci, k užívání a zdokonalování svých řečových dovedností.