Řád školní družiny


POUČENÍ O BEZPEČNOSTI PŘI ČINNOSTECH ŠD

 Místnosti ŠD

 • V místnostech ŠD se žáci chovají ohleduplně k sobě navzájem i k veškerému zařízení (nábytek, koberce, hračky, hry, květiny…).
 • Elektronické vybavení tříd (TV, rádio, video, telefon) obsluhuje pouze vychovatelka.
 • Pokud se stane, že žák poničí nebo rozbije hračku, či zařízení třídy, nahlásí tuto skutečnost vychovatelce.

Činnosti ŠD

 • Před každým zahájením rukodělných a výtvarných činností vychovatelka poučí žáky o bezpečném zacházení s pracovními pomůckami (nůžky, štětce, ostré předměty, barvy, špejle, lepidla, drobné předměty…) a pracovním materiálem (modurit, hlína, drátky, modelína, korálky, vosk…).
 • Žáci při práci dodržují čistotu a vždy po sobě uklidí pracovní místo.

Pohybové aktivity ve třídách

 • Žáci dodržují všechna pravidla určená vychovatelkou – vymezení prostoru a určení bezpečnosti při pohybových aktivitách.

Tělocvična

 • Při aktivitách v tělocvičně se žáci řídí pokyny vychovatelek a „Řádem tělocvičny.“

Venkovní aktivity v areálu školy

Žáci se pohybují pouze v prostoru vymezeném vychovatelkou a dbají jejích pokynů:

 • při aktivitách na školním hřišti a v areálu s herními prvky se žáci řídí pokyny vychovatelek, „Řádem školního hřiště“ a „Řádem areálu s herními prvky“
 • dodržují pořádek a čistotu v celém areálu školy
 • nechodí bez obuvi
 • nelezou na stromy ani fotbalové brány
 • nelámou větve, nehrají si v blízkosti plotu
 • nehází kameny ani jiné předměty, které nejsou určeny ke hře
 • neničí venkovní zařízení areálu školy (umělý povrch hřiště, oplocení, atletický ovál, lavičky, areál s herními prvky …)
 • aktovky a klíče jsou umístěny v určeném prostoru

Venkovní aktivity mimo areál školy

 • Při pohybu mimo areál školy jdou žáci v útvaru určeném vychovatelkou.
 • Dodržují pravidla silničního provozu (přechody, chodníky, podchody, semafory…) a pravidla slušného chování.
 • Na hřištích s průlezkami se chovají podle pokynů vychovatelek.

Jídelna

 • Při cestě do jídelny jdou žáci ukázněně (nestrkají se, neskáčou po schodech, nekloužou se po chodbě …).
 • V jídelně neběhají, bezpečně zacházejí s příborem. 
 • Opuštění jídelny žáci vždy nahlásí vychovatelce.
 • Po příchodu z oběda do třídy žáci odkládají čipy na určené místo a klíče do svých aktovek.

Odchody žáků

 • Každý odchod ze třídy nebo vymezeného prostoru MUSÍ žák nahlásit vychovatelce.
 • V případě, že žák odchází domů ze ŠD s doprovodem a doprovodná osoba se nenachází v prostoru určeném k vyzvedávání žáků, je nutné, aby se žák vrátil zpět do ŠD a nahlásil tuto skutečnost vychovatelce.
 • Veškerá zranění žák ihned nahlásí vychovatelce.