Logopedická intervence

LOGOPEDICKÁ PORADNA

Mgr. Kateřina Denemarková,
zástupkyně ředitele pro logopedickou intervenci a kontaktní osoba pro komunikaci se školskými poradenskými zařízeními

tel. 608 962 407


LOGOPEDICKÁ INTERVENCE

Cílem logopedické intervence na škole je zlepšení komunikačních dovedností a rozvoj řeči dětí a žáků s narušenou komunikační schopností ve všech jazykových rovinách. Dosahujeme jej komplexní a soustavnou individuální i kolektivní logopedickou péčí během docházky do MŠ a ZŠ. 

 

Učební plán ZŠ obsahuje 2 hodiny týdně speciálně pedagogických předmětů Logopedická intervence a Komunikační dovednosti. Výuka a výchova v MŠ, ZŠ i internátě je vedena speciálními pedagogy ve třídách po 10 dětech, často v nich pracuje i asistent pedagoga, pro každého žáka je vypracován individuální řečový reedukační plán. Jsou využívány stimulační a edukační programy ( Elkonin, Feuerstein), speciálně pedagogické metody, pomůcky a logopedická zahrada. Při škole pracuje logopedická poradna pro žáky i veřejnost. Reedukace řeči vyžaduje soustavnou spolupráci s rodinou.

Školní rok začíná na 1. stupni ZŠ týdnem intenzívní logopedické péče: speciálně pedagogickým programem, prověřujícím osvojené znalosti z minulých ročníků a mapující motorické, percepční a kognitivní schopnosti žáků. Po vyhodnocení výsledků pedagog stanoví orientační logopedickou diagnostiku, podle ní pak postupuje celoroční individuální logopedická intervence. Na konci školního roku je zhodnocena celková úspěšnost terapie, žáci s upravenou řečí odchází zpět do běžných ZŠ se závěrečnou hodnotící logopedickou zprávou.

Asociace logopedů ve školství pořádá v době letních prázdnin na naší škole kurz primární logopedické prevence: seznamuje v něm učitele mateřských škol a 1. tříd ZŠ z celé republiky s metodami podpory správného řečového vývoje dětí a s prevencí vzniku komunikačních obtíží.  Podílíme se na lektorování tohoto i podobných kurzů v ostatních krajích ČR.