Informace pro rodiče žáků CZŠ logopedická Don Bosco


Naše ZŠ je zřízena dle § 16 odst.9 školského zákona, proto bude otevřena od 12. 4. 2021 pro žáky všech ročníků při zachování předepsaných hygienických pravidel. Nově žáci musí nosit ve všech prostorách školy respirátor bez výdechového ventilu nebo alespoň chirurgickou roušku /nikoli roušku textilní!/.

Od 12. 4. 2021 budou žáci povinně 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek v 8.00) testováni antigenním testem LEPU. Je důležité doma dětem předem testování vysvětlit, podívat se na instruktážní video, viz odkaz na stránky:

Další informace a instruktážní video k Ag testům naleznete na webu:

Testování se neprovádí u žáků, kteří onemocnění covid-19 prodělali a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od jejich prvního pozitivního RT-PCR testu. Tuto skutečnost musí rodiče prokazatelně doložit. Pokud ji nedoloží, dítě se účastní testování dle harmonogramu ZŠ.

Žák nemůže být k testování nucen, důsledkem je ale nemožnost prezenčního vzdělávání, škola v tomto případě nemá povinnost zajistit vzdělávání distanční.

Organizace testování dětí v CZŠL Don Bosco

Testování bude prováděno každé pondělí a čtvrtek v 8.00 v kmenové učebně žáka za přítomnosti pedagoga. Při testování žáků 1. – 3. ročníku ZŠ musí být vždy přítomen rodič, který vlastní odběr provádí, takže v dny testování (PO, ČT) je nezbytné počítat s minimálně 20 minutami setrvání rodiče v ZŠ. V individuálních případech, kdy starší testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence rodiče. Rodič odchází až v okamžiku, kdy je test jeho dítěte vyhodnocen jako negativní. V případě pozitivního výsledku testu je ZŠ vystaveno potvrzení, se kterým žák odchází k praktickému lékaři pro děti a dorost pro žádanku na PCR test.

V pondělí 12.4. nebude fungovat ranní družina, všichni žáci nastoupí v 7.45 k úvodnímu otestování v doprovodu rodičů do svých tříd.

Internát bude v provozu rovněž až od pondělí 12.4., všichni žáci nastupují v 7.45 přímo do ZŠ.

Žákům s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Děkuji za pochopení a spolupráci, s přáním pevného zdraví

Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy

V Praze 8.4. 2021

 

Zápis do 1. tříd distančně

Vážení rodiče,

přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, respektujeme vážnou epidemiologickou situaci v souvislosti s šířením infekčního onemocnění covid-19 a zápis do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v distanční podobě bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pokud bude na konci školního roku situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Daniela Špinková, ředitelka CZŠL Don Bosco a MŠL

V Praze 17.3. 2021

Kritéria k přijetí jsou k dispozici zde:

Rozhodnutí vlády

Vážení rodiče, milí žáci, milé děti,

vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST I:

  • dětí v mateřské škole
  • žáků v základních školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

CZŠL Don Bosco bude poskytovat žákům vzdělávání distančním způsobem po skončení jarních prázdnin od pondělí 8.3. 2021. Všem žákům i rodičům bude zaslán nový manuál k přihlašování.

CMŠL Don Boscobude poskytovatpovinné předškolní vzdělávání dětemdistančním způsobem po skončení jarních prázdnin od pondělí 8.3. 2021.

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOSTpři individuálních konzultacích dětí v MŠ a žáků v ZŠ.

OŠETŘOVNÉ: rodiče najdou informace o ošetřovném zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Provoz kanceláře školy od 1.3. 2021: PO, ST, PÁ 9.00 – 13.00

Společně si přejeme, aby tato situace trvala co nejkratší dobu, proto Vás všechny prosím o trpělivost při zachovávání všech současných omezení, ale hlavně o vzájemnou toleranci, podporu a lásku.

S přáním pevného zdraví a dobré mysli

Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy                                                            1. 3. 2021

Rozhodnutí ředitele školy

Rozhodnutí ředitele školy o dočasném zrušení úplaty za docházku do školního klubu

v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění platném pro rok 2021 (od 1.1.2021)

rozhodla ředitelka školy o dočasném zrušení úplaty 200 Kč měsíčně za docházku do školního klubu za období únor – červen 2021 (2. pololetí školního roku 2020-2021)

Důvodem je ukončení fungování všech bezúplatných zájmových útvarů, doučovacích kroužků a přípravy na přijímací zkoušky na střední školy k 31.1.2021, které byly realizovány v rámci projektu Šablony II. V zájmu školy a jejích žáků je zachovat kontinuitu těchto vzdělávacích a zájmových aktivit a umožnit potřebným žákům pokračovat v docházce do nich při zachování přísných hygienických opatření proti šíření covid-19.

V Praze 1.2.2021
Mgr. Daniela Špiková, ředitelka školy

Zápis do 1. tříd pro šk.r. 2021- 2022

Ředitelka Církevní základní školy logopedické Don Bosco a mateřské školy logopedické Dolákova 555/1, Bohnice, 181 00 Praha 8, oznamuje, že zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se bude konat ve dnech 7. 4. a 8. 4. 2021.

Dále stanovuje:

Zápis proběhne formou pohovoru s dětmi a jejich zákonnými zástupci v předem určený den a hodinu /bude uvedeno v pozvánce spolu s registračním číslem uchazeče na základě podaných Žádostí o vzdělávání v logopedické škole / lze stáhnout z webu školy: www.donbosco.cz , nebo vyzvednout v kanceláři školy/.

Evidence žádostí:

od 11.1. 2021 do 26. 3. 2021 doručit elektronicky, poštou nebo osobně na adresu školy.

Podmínky přijetí:

  • písemná žádost zákonných zástupců Žádost o vzdělávání v logopedické škole
  • kopie doporučení školského poradenského zařízení / PPP nebo SPC/ ke vzdělávání v logopedické škole, /doporučujeme předložit zprávu od školského poradenského zařízení a vyjádření dalších odborníků: logoped, foniatr, neurolog, pediatr…/.

K vlastnímu zápisu pak přinést rodný list dítěte, kartičku pojištěnce, OP zákonných zástupců.

Komise ve složení: ředitel, školní psycholog, speciální pedagogové- logopedi se vyjadřuje jako poradní orgán k bodu 1, 2, 5  a  vyhotoví Protokol o výsledku zápisu do 1. tříd. Rozhodnutí o vřazení učiní ředitel školy.

Všichni uchazeči budou seřazeni podle získaného počtu bodů sestupně /nejúspěšnější získá nejvyšší počet bodů/, k základnímu vzdělávání v 1. třídách bude přijato maximálně 20 žáků.

V případě rovnosti bodů rozhodne o přijetí uchazeče losování. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy.

 

Oznámení o přijetí ke vzdělávání v 1. třídě bude uchazečům oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce na budově školy a na webových stránkách školy v době 14. 4. – 12. 5. 2021.

Oznámení o nepřijetí bude doručeno zákonným zástupcům uchazečů poštou do vlastních rukou.

 

V Praze 8. 1. 2021

Mgr. Daniela Špinková
ředitelka školy

Děkujeme firmě Kaufland, jmenovitě panu Smolenovi, za krásnou sladkou mikulášskou nadílku pro děti z MŠ a ZŠ logopedické Don Bosco. Přejeme všem zaměstnancům požehnané Vánoce a zdravý a úspěšný rok 2021.

V Praze dne 11. 12. 2020
Mgr.Daniela Špinková
ředitelka školy

poděkování (.pdf)

Vánoční přání

Vážení rodiče, milé děti,

přeji všem požehnané vánoce, prožité v klidu a ve zdraví uprostřed rodiny, do roku 2021 pak naději v lepší časy.

Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy

Dodatečné informace a upřesnění úskalí k akci neomezených dat pro školáky

  • Pokud objednávka nepůjde dokončit s výzvou, aby jste se obrátili na prodejnu nebo pokud se zde ukazuje záloha, je potřeba, aby jste zavolali na infolinku či navštívili prodejnu. Kolegové tyto zábrany jsou schopni obejít a SIM kartu objednat.
  • Pokud se vám objevuje, že neomezená data mají pouze na 30 dní či že mají k dispozici pouze 4 GB, mohou toto sdělení ignorovat. Akce je opravdu na celé 3 měsíce od aktivace SIM karty a data jsou neomezená.
  • Co se týče hovorů, SMS a platebních služeb (audiotext, Premium SMS, SMS plateb, apod.), ty jsou na SIM kartách povoleny a budou účtovány dle standardního ceníku. Doporučujeme tyto služby zablokovat přímo na našem webovém portálu. Případně lze kontaktovat naši infolinku.
  • Po 3 měsících budou SIM karty automaticky deaktivovány. Není potřeba posílat výpověď. Uživatelé o tom budou předem informováni s možností pokračovat se SIM kartou, avšak již bez 100% slevy.

Ing. Michal Lebeda
Osobní konzultant služeb zákazníkům – top business

T-Mobile Czech Republic a.s.