Logopedická intervence

LOGOPEDICKÁ PORADNA

Mgr. Kateřina Denemarková,
zástupkyně ředitele pro logopedickou intervenci a kontaktní osoba pro komunikaci se školskými poradenskými zařízeními

tel. 608 962 407


Logopedická intervence je hlavním posláním školy. Naším cílem je maximální rozvoj komunikačních dovedností s přihlédnutím ke konkrétním diagnózám žáků. Řeč je rozvíjena ve všech jejích rovinách přiměřeně věku dětí. Logopedická péče prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem. Konkrétně je realizována v hodinách logopedické intervence a v hodinách komunikačních dovedností. Tyto předměty zahrnují péči jak individuální – převážně na prvním stupni, tak skupinovou – na druhém stupni. Pro tyto předměty jsou vyčleněny v rozvrhu 2 hodiny týdně a jsou v nich využívány různé metody a formy práce.

Do systému logopedické intervence na škole mateřské i základní byla zařazena Feuersteinova metoda Instrumentálního obohacování, protože velmi těsně koresponduje s rozvojem řečových dovedností.

TÝDEN INTENZIVNÍ LOGOPEDICKÉ INTERVENCE

Součástí logopedické péče na naší škole je Týden intenzivní logopedické intervence realizovaný v 1.-5. třídách druhý týden v září. V tomto týdnu se žáci neučí, věnují se speciálním činnostem, které mají za úkol nastartovat poznávací schopnosti a tím usnadnit vstup do nového školního roku. Na celý týden je připraven pestrý speciálně pedagogický program, který napomáhá k rozvoji percepcí, motorických a kognitivních schopností, zejména řeči ve všech jejích rovinách. Pro učitele jsou výstupy z ILI velmi cenné a na jejich základě si pedagog vytváří celoroční plán logopedické intervence pro každé dítě.

Jsme fakultní školou PFUK, proto velmi vítáme spolupráci studentů speciální pedagogiky – logopedie. Zapojení studentů v tomto týdnu vede
k oboustrannému prospěchu všech zúčastněních.

Začlenění týdne ILI do systému logopedické péče na škole se nám velmi osvědčilo.