Zápis do 1. tříd pro šk.r. 2021- 2022

Ředitelka Církevní základní školy logopedické Don Bosco a mateřské školy logopedické Dolákova 555/1, Bohnice, 181 00 Praha 8, oznamuje, že zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se bude konat ve dnech 7. 4. a 8. 4. 2021.

Dále stanovuje:

Zápis proběhne formou pohovoru s dětmi a jejich zákonnými zástupci v předem určený den a hodinu /bude uvedeno v pozvánce spolu s registračním číslem uchazeče na základě podaných Žádostí o vzdělávání v logopedické škole / lze stáhnout z webu školy: www.donbosco.cz , nebo vyzvednout v kanceláři školy/.

Evidence žádostí:

od 11.1. 2021 do 26. 3. 2021 doručit elektronicky, poštou nebo osobně na adresu školy.

Podmínky přijetí:

  • písemná žádost zákonných zástupců Žádost o vzdělávání v logopedické škole
  • kopie doporučení školského poradenského zařízení / PPP nebo SPC/ ke vzdělávání v logopedické škole, /doporučujeme předložit zprávu od školského poradenského zařízení a vyjádření dalších odborníků: logoped, foniatr, neurolog, pediatr…/.

K vlastnímu zápisu pak přinést rodný list dítěte, kartičku pojištěnce, OP zákonných zástupců.

Komise ve složení: ředitel, školní psycholog, speciální pedagogové- logopedi se vyjadřuje jako poradní orgán k bodu 1, 2, 5  a  vyhotoví Protokol o výsledku zápisu do 1. tříd. Rozhodnutí o vřazení učiní ředitel školy.

Všichni uchazeči budou seřazeni podle získaného počtu bodů sestupně /nejúspěšnější získá nejvyšší počet bodů/, k základnímu vzdělávání v 1. třídách bude přijato maximálně 20 žáků.

V případě rovnosti bodů rozhodne o přijetí uchazeče losování. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy.

 

Oznámení o přijetí ke vzdělávání v 1. třídě bude uchazečům oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce na budově školy a na webových stránkách školy v době 14. 4. – 12. 5. 2021.

Oznámení o nepřijetí bude doručeno zákonným zástupcům uchazečů poštou do vlastních rukou.

 

V Praze 8. 1. 2021

Mgr. Daniela Špinková
ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *